تعبیر خواب تار (آلات موسیقی)

به گزارش وبلاگ آریابلاگ، با تعبیر دیدن تار در خواب، تعبیر خواب نواختن تار (ساز موسیقی) و تعبیر خواب تار شکسته از دیدگاه معبران قدیم و جدید همراه ما باشید.

تعبیر خواب تار (آلات موسیقی)

سرویس سرگرمی - به طور کلی سازها و آلات موسیقی در خواب از دیدگاه تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمایانگر اندام های جنسی فرد، توانایی یا ناتوانی فرد در خود بیانگری با استفاده از مهارت های خود است. اگر در رویا سازی نواخته شود، بر حسب احساسی که صدای آن ساز ایجاد می نماید (آیا ما را غمگین، شاد، پر حسرت یا برانگیخته می نماید) این موضوع را به عنوان بیان آن احساس در خود در نظر بگیرید و ببینید آیا می توانید آن احساس را به طریقی با مسائل روزانه ارتباط دهید. سازهای عظیم و پیچیده نشانه ذهن و تاثیر بر بقیه وجود ما هستند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد. در بیداری تار وسیله ای است برای خوش گذراندن و آوای خوش شنیدن لذا در خواب به دروغگویی و محال اندیشی تعبیر شده است.

اگر بیننده خواب با تار آشنایی داشته باشد:

اگر بیننده خواب با نواختن تار آشنا و در این رشته اهلیت داشته باشد خواب دیدن تار تمایل او را به تظاهر و خودنمایی نشان می دهد یا این که می کوشد به کار خطیری اقدام کند و به چیزی دست یابد که در حد او نیست لذا به دروغگویی متوسل می شود.

اگر خواب بیننده با نواختن تار بیگانه باشد:

اگر به نواختن تار آشنا نباشد حکم اول در خصوص او صادق نیست و فقط دروغ می گوید که باید از گفتن دروغ بپرهیزد.

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب آلت تار را ببینید، نشانه آن است که از سرگرمی های لذتبخش استفاده خواهید کرد.

تعبیر خواب نواختن تار

معبران کهن نوشته اند نواختن تار کسی را به دروغ و مدح و ستایش گفتن است. اگر بیننده خواب ببیند که کسی دیگر برای او تار می نوازد نشان آن است که شخصی به او دورغ می گوید و را به ناروا می ستاید که فریب و نیرنگ در کار است.

مطیعی تهرانی: تار زدن با چیره دستی و استادی نشانه آن است که بیننده خواب کاری انجام می دهد که خیر آن به دیگران می رسد. این در صورتی است که تار زدن او مستمع داشته باشد. اگر دیدید زنی برای شما تار می زند فریب نفس و شیطان را می خورید. اگر شما برای زنی تار زدید کاری خلاف مرتکب می شوید. اگر دیدید عده ای تار می زنند خود را در میان عده ای منافق خواهید یافت. اگر دیدید در خواب تاری افتاد و شکست حقیقتی آشکار می شود و احیاناً برطرف اتهام می شود.

ابن سیرین می گوید: اگر کسی بیمار باشد و ببیند تار یا هر وسیله موسیقی دیگری می نوازد خوب نیست زیرا انتها زندگی او نزدیک است.

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید سیاهپوستی تار می نوازد، دلالت بر آن دارد که نگرانی های اندکی در پیش خواهید داشت که به شما آسیب چندانی نخواهد زد.
  • اگر دختری خواب ببیند سیاهپوستان تار در دست دارند، علامت آن است که با نامزد خود به تفاهم نمی رسد و کوشش های او برای رسیدن به مقصود با شکست روبرو خواهد شد.

تعبیر خواب تار شکسته

مطیعی تهرانی:

  • اگربیننده خواب ببیند که تار او شکسته و در عالم خواب بداند که تار به او تعلق داشته باشد در آینده از تظاهر و ریا کاری و دروغگویی احتراز کند چون کار به رسوایی و بی آبرویی می کشد ولی اگر تار شکسته ببیند و تار به او تعلق نداشته باشد کسی به او دروغ می گوید که شرمنده می شود و ندامت می کشد و مجبور می شود عذر گناه بخواهد.
  • اگر بیماری درخواب ببیند که تارش شکسته خوب نیست.
منبع: setare.com

به "تعبیر خواب تار (آلات موسیقی)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب تار (آلات موسیقی)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید